บทบรรณาธิการและสารบัญ

somchai viriyayudhakorn

Abstract


วารสารเทคนิคการแพทย์ เป็นสื่อกลางเผยแพร่ความก้าวหน้าทางวิชาการและผลงานวิจัยด้านเทคนิคการแพทย์ เป็นการส่งเสริมการวิจัยจากงานประจำ การค้นคว้าทดลองหาองค์ความรู้ใหม่ เพื่อพัฒนาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และในโอกาสที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ สภาเทคนิคการแพทย์ ได้กำหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพมีการศึกษาต่อเนื่องในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งวารสารเทคนิคการแพทย์เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญและมีความต่อเนื่อง จึงขอความร่วมมือจากผู้แต่งที่ส่งบทความมาตีพิมพ์ในวารสารเทคนิคการแพทย์ ตั้งแต่ปีที่ 46 ฉบับที่ 1 เดือนเมษายน 2561 โดยให้ผู้แต่งตั้งคำถามปรนัยจำนวน 5 ข้อ 4 ตัวเลือก ซึ่งบทความและคำถามจะถูกนำไปแขวนในเว๊บไซต์ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์ ให้ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ได้มาศึกษางานวิจัยและองค์ความรู้ที่ทันสมัย ทั้งนี้ผู้แต่งออกคำถาม 5 ข้อ จะได้คะแนน CMTE เพิ่มอีก 5 คะแนน สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพที่ตอบคำถามถูกทั้ง 5 ข้อจะได้คะแนน CMTE 1 คะแนน

          บทความในวารสารฉบับนี้ประกอบด้วย บทความปริทัศน์จำนวน 2 เรื่อง คือ การสูญเสียหน้าที่ของเซลล์เอนโดธีเลียลในโรคไตเรื้อรัง และการประยุกต์ใช้แมสสเปกโทรเมทรีในห้องปฏิบัติการวิจัยทางคลินิก บทความนิพนธ์ต้นฉบับ 5 เรื่อง ประกอบด้วยบทความทางด้านจุลชีววิทยาคลินิกจำนวน 3 เรื่อง ด้านภูมิคุ้มกันวิทยาจำนวน 1 เรื่อง ด้านเคมีคลินิกจำนวน 1 เรื่อง และมีบทความวิจัยอย่างสั้น 1 เรื่อง ด้านเคมีคลินิก

ผู้ที่สนใจที่ประสงค์ส่งบทความมาตีพิมพ์ในวารสารเทคนิคการแพทย์ สามารถอ่านคำแนะนำสำหรับผู้เขียนได้ในวารสาร  หรือทางเว็บไซต์  http://www.jmt-amtt.com


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.