Decreased sodium and chloride ions in myeloproliferative disorder with normal renal function

Waronond kaokaew, Wannisa Pakoktom, Jindarat Trakulthonog, Wisut kangwantrakul, Limthong Promdee

Abstract


อิเล็กโตรลัยต์  (electrolyte) หมายถึง สารที่แตกตัวให้ประจุบวกหรือลบ ในร่างกายมีอิเล็กโตรลัยต์ที่สำคัญสี่ชนิดที่ตรวจวัดในห้องปฏิบัติการ คือ โซเดียมไอออน (sodium, Na+) โพแทสเซียมไอออน (potassium, K+) คลอไรด์ไอออน (chloride, Cl-) และไบคาร์บอเนตไอออน (bicarbonate, HCO3- )  อิเล็กโตรลัยต์มีหน้าที่รักษาสมดุลเกลือแร่และแรงดันออสโมติก รักษาสมดุลกรดด่างในร่างกาย  และเป็นตัวนำประจุไฟฟ้าในการทำงานของกล้ามเนื้อ เป็นต้น1 มีปัจจัยหลายอย่างที่เป็นสาเหตุให้ค่าอิเล็กโตรลัยต์เพิ่มขึ้นหรือลดลงแบบลวง เช่น อาจพบค่าอิเล็กโตรลัยต์บางอย่างเพิ่มขึ้นจากการที่ปริมาณเม็ดเลือดเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว หรือเกล็ดเลือด2

ความผิดปกติจากการมีจำนวนเซลล์เม็ดเลือดเพิ่มมากขึ้น (myeloproliferative disorder; MPD) เป็นความผิดปกติที่อาจเกิดจากจำนวนเม็ดเลือดเพิ่มขึ้น (polycythemia vera)  จำนวนเกล็ดเลือดเพิ่มขึ้น (thrompocytopenia)  จำนวนเม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้น (leukemia) หรือจำนวนเม็ดเลือดแดงเพิ่มขึ้น (erythrocytosis) เป็นต้น  เนื่องจากเซลล์ที่เพิ่มขึ้นเป็นเซลล์ที่มีความอ่อนแอและเปราะบางมากกว่าปกติ ซึ่งอาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่าอิเล็กโตรลัยต์ในซีรัม ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาค่าอิเล็กโตรลัยต์ในผู้ป่วย MPD เทียบกับ non-MPD  ในการศึกษานี้ผู้ป่วย MPD หมายถึง ผู้ป่วยที่มีจำนวนเม็ดเลือดแดง หรือเม็ดเลือดขาว หรือ เกล็ดเลือดสูงมากกว่าปกติ โดยถือว่าตัวอย่างที่มีค่าใดค่าหนึ่งสูงหรือสูงร่วมกับค่าอื่นๆ เป็นตัวอย่าง MPD  แต่เนื่องจากการรักษาสมดุลอิเล็กโตรลัยต์ขึ้นกับการทำงานของไต ดังนั้นเพื่อให้ค่าอิเล็กโตรลัยต์ที่ศึกษาเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของจำนวนเม็ดเลือดอย่างแท้จริง จึงเลือกเฉพาะตัวอย่างผู้ป่วยที่ไตทำงานปกติ โดยพิจารณาจากค่ายูเรียไนโตรเจน (blood urea nitrogen; BUN) และครีอะตินีน (creatinine; Cr) การศึกษานี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้ว (HE 541258)


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.