CONTENTS

somchai Viriyayudhakorn

Abstract


ื่องจาก วารสารเทคนิคการแพทย์ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์กำ หนดของ ACI จึงขอเรียนเชิญผู้แต่ง ช่วยส่งบทความ ที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษมาตีพิมพ์ในวารสารเทคนิคการแพทย์ กองบรรณาธิการจะรับพิจารณาบทความ เป็นกรณีพิเศษโดยเข้าสู่ระบบ Fast track publication ซึ่งจะทำ ให้บทความได้รับการตีพิมพ์เร็วขึ้น ผู้แต่งที่ประสงค์จะส่งบทความมาตีพิมพ์ในวารสารเทคนิคการแพทย์สามารถอ่านคำ แนะนำ สำ หรับ ผู้เขียนได้ในวารสาร หรือทางเว็บไซต์ http://www.jmt-amtt.com สำ หรับบทความในวารสารฉบับนี้ ประกอบด้วย บทความนิพนธ์ต้นฉบับ 7 เรื่อง ประกอบ ด้วย บทความทางด้านจุลชีววิทยา จำ นวน 2 เรื่อง ด้านพิษวิทยา จำ นวน 1 เรื่อง ด้านชีววิทยา ของเซลล์ จำ นวน 2 เรื่อง ด้านภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก จำ นวน 1 เรื่อง ด้านปรสิตวิทยา จำ นวน 1 เรื่อง และ ด้านเคมีคลินิก จำ นวน 1 เรื่อง และ มีบทความวิจัยอย่างสั้น ด้านพิษวิทยา จำ นวน 1 เรื่อง ผู้ที่สนใจที่ประสงค์ส่งบทความมาตีพิมพ์ในวารสารเทคนิคการแพทย์ สามารถอ่านคำแนะนำ สำ หรับผู้เขียนได้ในวารสาร หรือทางเว็บไซต์ http://www.jmt-amtt.com สมชาย วิริยะยุทธกร บรรณาธิการวารสารเทคนิคการแพทย์

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.